Тема 9. Управління ризиками в проектах

План

1. Проектні ризики та їх класифікація.

2. Принципи управління проектними ризиками.

3. Методи аналізу ризиків проекту.

4. Можливості зниження та протидії ризикам.

Контрольні запитання

1. Що таке показник допустимого ризику та його аналітичний запис?

2. Що означає показник критичного ризику та який його аналітичний запис?

3. Поясніть, що означає показник катастрофічного ризику та його аналітичний запис?

4. Граничні значення показників допустимого, критичного та катастрофічного ризиків.

5. Сутність статистичного методу аналізу ризиків.

6. В чому полягає метод доцільності витрат при виконанні аналізу ризику проекту?

7. Сутність методу експертних оцінок ризику проекту.

8. Сутність аналітичного методу оцінки ризику проекту.

9. Сутність методу аналогів при оцінці ризику проекту.

10. Які задачі вирішує управління проектними ризиками?

11. Алгоритм управління проектними ризиками.

12. Методи управління проектними ризиками.

13. Сутність та особливість методу скасування управління проектними ризиками.

14. В чому полягає суть методу поглинання в управлінні проектними ризиками?

15. Назвіть основні блоки діяльності з управління ризиками проектів.

Теми для обговорення

1. Яким чином можливо знизити ризики роботи в тіньовому секторі економіки?

2. Вплив резервних фондів на впровадження проекту.

3. Реалізація прав щодо захисту від ризиків, які зазначені в контрактах на виконання проекту кожною стороною.

4. Вплив банків на інвестиційні фази проекту.


3051809267527884.html
3051831479301821.html
    PR.RU™