Логістичні канали та логістичні ланцюги

В процесі реалізації функцій розподільчої логістики виникає тісна взаємодія між постачальниками і споживачами готової продукції, які утворюють дві мікрологістичні системи, пов'язані між собою логістичним каналом (каналом розподілу).

Логістичний канал - це частково впорядкована множина різних організацій і окремих осіб, які здійснюють чи сприяють доведенню товарів від конкретного виробника до кінцевого споживача.

Канали розподілу можна поділити на три групи в залежності від числа рівнів:

1) прямі - коли розподільчі зв'язки між фірмами-контрагентами є безпосередніми;

2) опосередковані - коли між ними міститься хоча б один посередник;

3)змішані - коли поєднуються прямі та опосередковані зв'язки по відношенню до споживачів чи окремих груп товарів.

Канали товароруху виконують важливі функції, зокрема:

o проводять маркетингові дослідження;

o збирають інформацію для планування і полегшення обміну;

o визначають умови закупівель і продажу продукції;

o стимулюють збут;

o налагоджують і підтримують контакти з постійними покупцями;

o узгоджують ціни.

Між поняттями "логістичний канал" і "логістичний ланцюг" існує тісний взаємозв'язок, який полягає в тому, що логістичний канал являє собою множину організацій-посередників певного типу, а після того, як з цієї множини вибрано конкретних учасників процесу просування матеріального потоку - він перетворюється в логістичний ланцюг.

Логістичний ланцюг - це лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції по доведенню зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої.

Відмінність між логістичним каналом і логістичним ланцюгом, зображено на рисунку 7.1.

На рівні макрологістики логістичні канали і ланцюги являються зв'язками між підсистеми макрологістинних систем. В залежності від виду макрологістичної системи канали розподілу мають різну будову. В логістичний системах з прямими зв'язками канали розподілу не містять оптово-посередницьких фірм. В гнучких і ешелонованих системах такі посередники існують.Використання каналів розподілу приносить виробникові певні вигоди, оскільки забезпечує продаж продукції найбільш ефективними способами, дозволяє доводити продукцію до цільових ринків, економить витрати на розподіл.

Організації або особи, що становлять канал, виконують ряд функцій. В період ув'язнення угод - збір інформації, необхідної для забезпечення руху товарів по каналу, перейняття на себе ризиків, пов'язаних з функціонуванням каналу. В період завершення угод - організація руху (транспортування і складування) товару, дослідження і використання фінансових коштів для забезпечення руху товарів по каналу, перейняття на себе ризиків, пов'язаних з функціонуванням каналу.

Безпосередньо процес розподілу здійснюється шляхом реалізації наступних видів робіт: обробка замовлень, складування продукції і підтримка товарно-матеріальних запасів, транспортування товарів до місць споживання.

Обробка замовлень включає: отримання замовлення від споживача, розсипку інформації про замовлення зацікавленим підрозділам підприємства, ухвалення рішення про виробництво продукції. Якщо потрібні споживачеві товари є на складі, то робиться їх відвантаження. Якщо товари на складі відсутні - виробництву передається замовлення на їх виготовлення.

Складування. Після завершення виробничого процесу підприємство вимушене зберігати товар до його відвантаження. Це обумовлено тим, що цикли виробництва і споживання рідко співпадають.

Підтримка товарно-матеріальних запасів. Для безперебійного забезпечення споживача необхідними йому товарами підприємс-тво-виробник створює запаси товарно-матеріальних цінностей, які зберігаються на складах підприємства або в районах споживання. Запаси підтримуються на рівні, передбаченому спеціальними нормативами.

Завершальним етапом процесу реалізації є транспортування товару до місця споживання і доставка його споживачеві на передбачених договором (контрактом) умовах.

Канали розподілу мають різну структуру, яка може бути охарактеризована кількістю тих, що становлять канал рівнів.

Рівень каналу - це посередник, який виконує роботу по наближенню товару і права власника на нього до кінцевого споживача.

У системах з прямими зв'язками у складі каналів немає яких-не-будь оптово-посередницьких фірм. У гнучких або ешелонованих системах такі посередники є. На рис. 7. 2 наведені приклади каналів з різними схемами побудови.

Рис. 7.2. Схеми побудови каналів розподілу

Кожен канал може бути застосований в умовах, що найбільш повно відповідають його параметрах, які враховують розмір каналу, його пропускну здатність, його територіальне розташування, психологічні особливості суб'єктів тощо.

3. Логістичні посередники в дистрибуції В нашій країні сформувалося загалом негативне ставлення до посередників як до спекулянтів, які отримують прибуток з перепродажу. Проте, така ситуація не є справедливою по відношенню до них, хоча б тому, що не всі посередники є спекулянтами. Крім того, посередники виконують ті функції, які, зазвичай, не бажають брати на себе виробники товарів - транспортування, вивчення попиту, роздрібна торгівля тощо. Загалом, функції посередників можна поділити на: функції (операції) фізичного розподілу - їх виконують транспортні, експедиторські, транспортно-експедиторські фірми, вантажні термінали, вантажні розподільні центри, підприємства по сортуванню, затарюванні і упаковці готової продукції, вантажопереробні підприємства та ін.; ♦ функції обміну (купівлі-продажу) - торгівельні посередники (агенти, брокери, дистриб'ютори, комісіонери); ♦ підтримуючі функції (стандартизація якості, фінансування, інформаційна підтримка, страхування ризиків тощо) - фінансові установи, підприємства інформаційного сервісу, підприємства зв'язку, страхові компанії, установи по стандартизації, ліцензуванню і сертифікації. Центральне місце в сукупності посередників займають торгівельні посередники. В залежності від того від чийого імені працює посередник і за чий рахунок оплачує свої операції виділяють п'ять основних типів посередників: ♦ дилер - переважно оптовий посередник, який веде операції від свого імені і за свій рахунок; він купує товар по договору постачання; відносини між продавцем і дилером перериваються після виконання всіх умов договору; ♦ дистриб'ютор - оптовий чи роздрібний посередник, який працює від чужого імені і за свій рахунок; купує у виробника право продавати його продукцію на визначеній території і протягом визначеного інтервалу часу; ♦ комісіонер - оптовий чи роздрібний посередник, який працює від свого імені і за чужий рахунок; він не є власником продукції, яку продає, проте гроші за проданий товар перераховує виробнику, залишаючи собі лише комісійні; ♦ агент - посередник, який працює від чужого імені і за чужий рахунок; виступає в якості представника або помічника клієнта з яким укладає спеціальний договір; агент укладає угоду купівлі-продажу від імені і за рахунок клієнта; ♦ брокер - посередник, який діє за чужий рахунок і від чужого імені; він тільки зводить контрагентів не вступаючи з жодним із них в договірні відносини. Конфігурація і тип розподільного каналу залежать від кількості і типу посередників. Саме тому, вибір каналу розподілу передбачає вибір, в першу чергу, типу посередника, а також схеми проходження матеріалопотоку і, відповідно до неї, визначення довжини каналу. 4. Координація та інтеграція логістичних посередників Значна кількість різноманітних посередників в розподільчій сітці обумовлює значні проблеми в галузі прийняття ефективних рішень. Основна проблема стосується узгодження локальних завдань і цілей посередників зі стратегічними цілями підприємства виробника. Крім того, в кожній функціональній групі посередників теж є свої складні взаємовідносини. Загалом всі взаємовідносини між посередниками, які формуються навколо цієї проблеми умовно можна розділити на кооперацію, конфлікти і конкуренцію. Кооперація проявляється в тому, що фірми посередники, які виконують однакові або різні логістичні операції в дистрибуції, об'єднують свої зусилля для досягнення спільної цілі. Конфлікти виникають тоді, коли посередники мають суперечливі цілі, які стосуються однієї і тієї ж самої області розподільчої логістики. Суперництво між окремими посередниками в межах одного розподільчого каналу, чи між окремими каналами формує конкуренцію. Переважно невеликі фірми-посередники, які не можуть самотужки змагатися з лідерами все частіше в конкурентній боротьбі використовують нові форми логістичної інтеграції між собою і з товаровиробниками. Основними формами такої інтеграції є: o подвійна дистрибуція - виробники досить часто використовують одночасно два розподільчих канали, в яких практикують рух товарів зі змінною інтенсивністю; o взаємовідносини з ексклюзивними партнерами - все частіше фі-рми-виробники залучають до співпраці ексклюзивних посередників, яким надають виключне право на здійснення певних логістичних функцій; o охоплення визначеної групи готової продукції або товарної номенклатури (вертикальна інтеграція) - в цьому випадку посередники прагнуть захопити весь розподільчий канал, за рахунок виконання всіх функцій логістичного розподілу за рахунок менших витрат, підвищення якості сервісу тощо; o пов'язані взаємовідносини - сюди входять позадоговірні домовленості між логістичними партнерами щодо спільних дій проти конкурентів. Всі види інтеграційних процесів в логістиці перебувають під пильним контролем антимонопольних органів державної влади. В процесі інтеграції та узгодження дій логістичних партнерів часто виникають проблеми щодо узгодження дій, спрямованих на досягнення спільних цілей. Зважаючи на це, вкрай важливого значення набуває потреба в координації і оптимізації діяльності розподільчої системи, яка полягає у: o координації роботи логістичних посередників; o створенні спільно з виробником інтегрованих розподільчих каналів і ланцюгів, які б дозволяли мінімізувати логістичні витрати при забезпеченні потрібної якості логістичного сервісу в дистрибуції; o оптимізація процесів планування, контролю і регулювання рівнів запасів готової продукції; o оптимізація організаційної структури і кількості ланок логістичної системи; o оптимізація параметрів фізичного розподілу матеріальних потоків в розподільчих каналах.


3057387266275327.html
3057451726363086.html
    PR.RU™