Податкова накладна (ст. 201 ПКУ)

Податкова накладна - це звітний податковий документ, що підтверджує виникнення податкового зобов’язання платника податків у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) і одночасно підтверджує право на податковий кредит у покупця - платника податків у зв’язку з придбанням таких товарів (послуг).

Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник ПДВ у фіскальному органі і має індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Податкова накладна оформляється платником податку - продавцем товарів (послуг) у день виникнення податкового зобов’язання. З 2015 року всі без виключення податкові накладні складаються в електронній формі та реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.

Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Податкова накладна обов’язково реєструється також у випадках, коли вона не надається покупцю, а також коли податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних для покупця товарів/послуг є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Підтвердженням для продавця про зарахування його податкової накладної до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція, що надсилається органом ДФС впродовж операційного дня в електронному вигляді у текстовому форматі.

З метою отримання податкової накладної покупцем, останній надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної та саму податкову накладну в електронному вигляді.

Датою та часом надання податкової накладної в електронному вигляді до фіскального органу, є дата та час, зафіксовані у квитанції.Якщо надіслані податкові накладні платником сформовані з порушенням встановлених вимог податковий орган надсилає йому відповідне повідомлення із зазначенням причин її неприйняття. Якщо протягом операційного дня таке повідомлення платнику не надходить, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання. Їх можна зареєструвати і після 15-денного терміну, але така реєстрація повинна супроводжуватись нарахуванням штрафних санкцій.

Таблиця 3.3

Штрафні санкції за порушення термінів реєстрації податкових накладних в період тестового режиму адміністрування ПДВ(до 01.07.15 р.)

№ з/п Розмір штрафних санкцій Термін реєстрації
20% від суми ПДВ, зазначеної в ПН від 16 до 30 календарних днів
30% від суми ПДВ, зазначеної в ПН від 31 до 60 календарних днів
40% від суми ПДВ, зазначеної в ПН від 61 до 180 календарних днів

Таблиця 3.4

Штрафні санкції за порушення термінів реєстрації податкових накладних після закінчення тестового режиму адміністрування ПДВ(з 01.07.15 р.)

№ з/п Розмір штрафних санкцій Термін реєстрації
10% від суми ПДВ, зазначеної в ПН від 16 до 30 календарних днів

Відсутність факту реєстрації платником ПДВ податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, або порушення порядку її заповнення, не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

Виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну покупець має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника. Таке право зберігається за ним протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний податковий період. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

У випадках ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту за такою операцією, вважається митна декларація.

Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб’єкти господарювання, що ввозять товари (предмети) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, оформлення митної декларації прирівнюється до подання податкової накладної.

Формування податкового кредиту для цілей зменшення податкового зобов’язання з ПДВ в окремих випадках платник може здійснювати і без отримання податкової накладної. До числа документів, які під час здійснення господарських операцій покупцем товарів/послуг не підлягають дублюванню податковими накладними відносять:

а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця;

б) касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування ПДВ).

Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у встановленому порядку.

Електронне адміністрування податку на додану вартість(ст. 2001 ПКУ)

З урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України (ПК), система електронного адміністрування ПДВ запроваджується поетапно:

‒ з 1 січня до 1 липня 2015 року (або до дати, визначеної в окремому рішенні Верховної Ради України про скорочення терміну перехідного періоду) ‒ у тестовому режимі;

‒ з 1 липня 2015 року — на постійній основі.

Система електронного адміністрування податку на додану вартість передбачає:

а) відкриття окремих електронних рахунків платників у системі електронного адміністрування ПДВ;

б) врахування особливостей формування та реєстрації в ЄРПН податкових накладних у період тестового режиму;

в) застосування системи електронного адміністрування ПДВ після закінчення тестового режиму;

г) подання податкової звітності та запровадження розрахунків з бюджетом в електронному вигляді.

Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік:

‒ сум податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

‒ сум податку, сплачених платниками при ввезенні товару на митну територію України;

‒ сум поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ;

‒ сум податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Для платників ПДВ в автоматичному режимі в системі електронного адміністрування ПДВ відкриваються окремі рахунки. Для цього фіскальний орган, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, реєстр платників ПДВ, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника. Отже перерахування суми ПДВ до бюджету буде здійснювати не платник податку, як було раніше, а казначейська установа самостійно.

Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (ΣНакл), обчислену за такою формулою:

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах - ΣНаклВид - ΣВідшкод - ΣПеревищ,

де:

ΣНаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього Кодексу та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

ΣМитн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

ΣПопРах - загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника;

ΣНаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних;

ΣВідшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок;

ΣПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

200-1.4. На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти:

а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу;

б) з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку.

200-1.5. З рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету або на спеціальний рахунок платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу, в сумі податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов’язань.

200-1.6. За підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу.

Якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:

а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку;

б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань з податку.

На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника (ΣПопРах).

Для відповідного перерахування таких коштів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок та реквізити поточного рахунку платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок).

На підставі такого реєстру орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів після граничного терміну, встановленого цим Кодексом для самостійної сплати платником сум податкових зобов’язань, здійснює таке перерахування до бюджету/на поточний рахунок платника податку.

200-1.7. Кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 200-1.5 статті 200-1 цього Кодексу.


3057842896791179.html
3057928889182964.html
    PR.RU™